MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (a) [Rüstem Paşa, Barış Sk. No: 12/A Merkez/Yalova] adresinde mukim [DANİELS COFFEE RESTORAN ANONİM ŞİRKETİ] (bundan böyle “Daniel’s Coffee ” olarak anılacaktır) ile (b) Şirket’in internet sitesi ve mobil uygulamalarından işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir (“Sözleşme”).

MADDE 2 – TANIMLAR

Sözleşme’nin diğer maddelerinde tanımlananlara ek olarak aşağıda tanımlı ifadeler kendilerine bu Madde’de atfedilen anlamı ifade ederler:

2.1.İletişim Kanalları” anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.2.İnternet sitesi” [www.daniels.com.tr] adlı internet sitesini ifade etmektedir.

2.3.Kullanıcı” Uygulama’dan ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.4.Mesaj”: Şirket’in, Kullanıcılar’a pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcılar’ın Şirket tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder

2.5.Uygulama” İnternet sitesinden sunulan hizmetleri veya mobil uygulamaların aplikasyon indirme programları üzerinden indirilen [Daniel’s Coffee] uygulamayı ifade etmektedir.

2.6. Taraf”: Şirket ile Kullanıcı’dan her birini ifade eder. Kullanıcı ve Şirket, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 3 – KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak Uygulama’da mevcut olan ve ileride Şirket tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcı”ya bu Sözleşme’de tanınan haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Şirket’in sorumluğunda değildir.

4.2. Şirket, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir veya sair şekilde Kullanıcı’nın Uygulama’dan veya Şirket’in ürün ve hizmetlerinden yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, Uygulama’daki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılar’a ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, Şirket’in iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı tarafından Şirket’e iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

e) Kullanıcı, Şirket’e verdiği İletişim Kanalları’nın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından dolayı Şirket’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

f) Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan Kullanıcı, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Şirket’in Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

g) Kullanıcı işbu Uygulama’nın Şirket’e ait olduğunu ve/veya onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

h) Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Kullanıcı ve Şirket birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi–işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

j) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Şirket’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Şirket tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Şirket’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Şirket’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Şirket tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Şİrket işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

5.2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri:

a) Şirket, Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Şirket tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde Şirket kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Şirket, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, İnternet Sitesi’nin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Şirket, Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Sözleşme kapsamında sunduğu ürün ve hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Şirket, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulama’yı kullanma koşulları ile Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulama’da yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanımı ya da Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Şirket tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılar’a duyurulur.

e) Şirket, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Şirket özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Şirket’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

f) Şirket, gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmetlerine, Uygulama’ya, İnternet Sitesi’ne ve sair ürünlerine erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6 – GİZLİLİK

Şirket, Kullanıcılar’la ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” kapsamında kullanabilir. Sodexo, Kullanıcılar’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

İnternet Sitesi veya Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, İnternet Sitesi’ne girmesi veya Uygulama’yı kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Şirket, kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi veya Uygulama’nın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını haizdir. Şirket, İnternet Sitesi veya Uygulama’nın hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

İnternet Sitesi veya Uygulama, Şirket’in Kullanıcılar’ı tanımlamasına yardımcı olması için Kullanıcılar’ın bilgisayar veya mobil cihazlarına bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak “cookie” olarak bilinir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie’ler Kullanıcılar’ın bilgisayarına veya mobil cihazına kaydedilir. Kullanıcılar Cookie ayarlarını kendi mobil cihazları veya web tarayıcıları üzerinden değiştirebilir veya yönetebilir; bu konuda Şirket’e herhangi bir talepte bulunma hakları veya Şirket’in herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Şirket istatistik, izleme programı olan Google Analytics’e Kullanıcı’nın web tarayıcısı veya mobil cihazı tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak Kullanıcı’nın İnternet servis sunucusunun IP adresi, işletim sisteminin ismi ve web tarayıcısının versiyonu gibi bilgileri içermektedir. Kullanıcılar, tarayıcı ve mobil cihazlarının ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğini kendi bilgisayar, mobil cihaz ve tarayıcı ayarları üzerinden öğrenebilir, bu konuda Şirket’ten herhangi bir talep hakkı veya Şirket’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, bu bilgileri ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve onları müşteriler tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmeye yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktadır.

MADDE 7 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama’nın, genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Şirket’in markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Şirket’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, ters mühendislik yapılamaz. Aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Şirket’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 9 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 10 – MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 11 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – TEBLİGAT ADRESLERİ

12.1. Kullanıcılar’ın, Şirket’ bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 13 –YÜRÜRLÜK

Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından imzalandığı veya elektronik olarak veya sair şekilde onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ek 1 – Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası